کارشناس فروش این محصول

محمد علوی

کارشناس فروش و بازرگانی فرآورده های آلومینیوم

+۹۸۹۱۲۷۶۵۴۳۲۱

تماس با کارشناسان دیگر بازار فلز ایران

+۹۸۲۱۲۲۸۸۸۸۲۸