کارشناس فروش این محصول

جوهری نیا

کارشناس فروش و بازرگانی فرآورده های روی

+۸۵۹۰ ۰۲۸ ۰۹۱۲

تماس با کارشناسان دیگر بازار فلز ایران