بازگشت به مقالات
شمش آلومینیوم
دسته بندی : آلومینیوم, مرکز یادگیری

آنالیز شیمیایی شمش آلومینیوم

آنالیز شیمیایی انواع شمش آلومینیوم بازار فلزات ایران

 

Designation Al Si Fe Zn Ga V Other(Each) Other (Total)
P0406 ۹۹٫۹ ۰٫۰۴ ۰٫۰۶ ۰٫۰۳ ۰٫۰۳ ۰٫۰۲ ۰٫۰۲ ۰٫۰۴
P0610 ۹۹٫۸۵ ۰٫۰۶ ۰٫۰۹ ۰٫۰۳ ۰٫۰۴ ۰٫۰۲ ۰٫۰۲ ۰٫۰۵
P0812 ۹۹٫۸ ۰٫۰۸ ۰٫۱۲ ۰٫۰۳ ۰٫۰۴ ۰٫۰۳ ۰٫۰۳ ۰٫۱
P1015 ۹۹٫۷۵ ۰٫۱ ۰٫۱۵ ۰٫۰۳ ۰٫۰۴ ۰٫۰۳ ۰٫۰۳ ۰٫۱
P1020 ۹۹٫۷ ۰٫۱ ۰٫۲ ۰٫۰۳ ۰٫۰۴ ۰٫۰۳ ۰٫۰۳ ۰٫۱
P1520 ۹۹٫۶۵ ۰٫۱۵ ۰٫۲ ۰٫۰۳ ۰٫۰۴ ۰٫۰۳ ۰٫۰۳ ۰٫۱
P1535 ۹۹٫۵ ۰٫۱۵ ۰٫۳۵ ۰٫۰۳ ۰٫۰۴ ۰٫۰۳ ۰٫۰۳ ۰٫۱
P2055 ۹۹٫۲۵ ۰٫۲ ۰٫۵۵ ۰٫۰۳ ۰٫۰۴ ۰٫۰۴ ۰٫۰۵ ۰٫۱۵
P2070 ۹۹٫۱ ۰٫۲ ۰٫۷ ۰٫۰۳ ۰٫۰۴ ۰٫۰۴ ۰٫۰۵ ۰٫۱۵
P2585 ۹۸٫۹۰ ۰٫۲۵ ۰٫۸۵ ۰٫۰۳ ۰٫۰۴ ۰٫۰۴ ۰٫۰۵ ۰٫۱۵
Al99 ۹۹ Si>0.25 Fe>0.85
Al98 ۹۸-۹۹ Si>0.25 Fe>0.85

 

آنالیز شیمیایی انواع شمش آلومینیوم آلیاژی

Alloy Si Fe Cu Mn Mg Zn Ni Ti Pb
LM 0 Max 0.3 Max 0.4 Max 0.03 Max 0.03 Max 0.3 Max 0.07 Max 0.03  – Max 0.03
LM 1 ۲-۴ Max 0.1  ۶-۸ Max 0.06 Max 0.15  ۲-۴ Max 0.5 Max 0.2 Max 0.03
LM 2 ۹-۱۱٫۵ Max 0.1  ۰٫۷-۲٫۵ Max 0.05 Max 0.3  Max 2 Max 0.5 Max 0.2 Max 0.03
LM 3 Max 1.3 Max 0.1  ۲٫۵-۴٫۵ Max 0.05 Max 0.1 ۹-۱۳ Max 0.5 Max 0.2 Max 0.03
LM 4 ۴-۶ Max 0.8  ۲-۴  ۰٫۲-۰٫۶ Max 0.15 Max 0.5 Max 0.3 Max 0.2 Max 0.1
LM 5 Max 0.3 Max 0.6  Max 0.1  ۰٫۳-۰٫۷  ۳-۶ Max 0.1 Max 0.1 Max 0.05 Max 0.05
LM 6 ۱۰-۱۳ Max 0.6 Max 0.1 Max 0.5 Max 0.1 Max 0.1 Max 0.1 Max 0.1 Max 0.1
LM 7 ۱٫۵-۳٫۵ ۰٫۳-۰٫۴  ۱-۲٫۵ Max 0.1  ۰٫۰۵-۰٫۲ Max 0.1 ۰٫۵-۱٫۷ Max 0.05 Max 0.05
LM 8 ۳٫۵-۶ Max 0.6  Max 0.1 Max 0.5  ۰٫۳-۰٫۸ Max 0.1 Max 0.1 Max 0.05 Max 0.1
LM 9 ۱۰-۱۳ Max 0.6  Max 0.1  ۰٫۳-۰٫۷  ۰٫۲-۰٫۶ Max 0.1 Max 0.1 Max 0.2 Max 0.1
LM 10 Max 0.25 Max 0.35  Max 0.1 Max 0.1  ۹٫۵-۱۱ Max 0.1 Max 0.1 Max 0.2 Max 0.05
LM 11 Max 0.25 Max 0.25  ۴-۵ Max 0.1 Max 0.1 Max 0.1 Max 0.1 Max 0.05 Max 0.05
LM 12 Max 2.5 Max 1  ۹-۱۱ Max 0.6 ۰٫۲-۰٫۴ Max 0.8 Max 0.5 Max 0.2 Max 0.1
LM 13 ۱۰-۱۳ Max 1  ۰٫۷-۱٫۵ Max 0.5  ۰٫۸-۱٫۵ Max 0.5 Max 1.5 Max 0.2 Max 0.1
LM 14 Max 0.6 Max 0.6  ۳٫۵-۴٫۵ Max 0.6  ۱٫۲-۱٫۷ Max 0.1 ۱٫۸-۲٫۳ Max 0.5 Max 0.05
LM 15 ۰٫۶-۲ ۰٫۸-۱٫۴  ۰٫۳-۳ Max 0.1  ۰٫۵-۱٫۷ Max 0.1  ۰٫۵-۲ Max 0.5 Max 0.05
LM 16 ۴٫۵-۶ Max 0.6  ۱-۱٫۵ Max 0.5  ۰٫۴-۰٫۶ Max 0.1 Max 0.25 Max 0.2 Max 0.1
LM 18 ۴٫۵-۶ Max 0.6  Max 0.1 Max 0.5 Max 0.1 Max 0.1 Max 0.1 Max 0.2 Max 0.1
LM 20 ۱۰-۱۳ Max 1 Max 0.4 Max 0.5 Max 0.2 Max 0.2 Max 0.1 Max 0.2 Max 0.1
LM 21 ۵-۷ Max 1 ۳-۵ ۰٫۲-۰٫۶ ۰٫۱-۰٫۳ Max 2 Max 0.3 Max 0.2 Max 0.2
LM 22 ۴-۶ Max 0.6 ۲٫۸-۳٫۸ ۰٫۲-۰٫۶ Max 0.05 Max 0.15 Max 0.15 Max 0.2 Max 0.1
LM 23 ۱٫۲-۲٫۸ ۰٫۸-۱٫۴ ۰٫۸-۲ Max 0.1 ۰٫۰۵-۰٫۲ Max 0.1 ۰٫۸-۱٫۷ Max 0.05 Max 0.05
LM 24 ۷٫۵-۹٫۵ Max 1.3 ۳-۴ Max 0.5 Max 0.3 Max 3 Max 0.1 Max 0.2 Max 0.3
LM 25 ۶٫۵-۷٫۵ Max 0.5 Max 0.1 Max 0.3 ۰٫۲-۰٫۴۵ Max 0.1 Max 1 Max 0.2 Max 0.1
LM 26 ۸٫۵-۱۰٫۵ Max 1.2 ۲-۴ Max 0.5 ۰٫۵-۱٫۵ Max 1 Max 0.3 Max 0.2 Max 0.2
LM 27 ۶-۸ Max 0.8 ۱٫۵-۲٫۵ ۰٫۲-۰٫۶ Max 0.3 Max 1 ۰٫۸-۱٫۵ Max 0.2 Max 0.2
LM 28 ۱۷-۲۰ Max 0.7 ۱٫۳-۱٫۸ Max 0.6 ۰٫۸-۱٫۵ Max 0.2 Max 0.2 Max 0.1
LM 29 ۲۲-۲۵ Max 0.7 ۰٫۸-۱٫۳ Max 0.6 ۰٫۸-۱٫۳ Max 0.2 ۰٫۸-۱٫۳ Max 0.2 Max 0.1
LM 30 ۱۶-۱۸ Max 1.1 ۴-۵ Max 0.3 ۰٫۴-۰٫۷ Max 0.2 Max 0.1 Max 0.2 Max 0.1

اشتراک گذاری پست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 3 =

بازگشت به مقالات